Portfolio V3

Third version of my portfolio

About this project

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text

Technologies Used

 • Jekyll
 • HTML
 • CSS
 • Linux
 • Nginx
 • NEXT PROJECT

  Portfolio V2

  View Project
  Portfolio V2